Regulamin

Szanowni Państwo, serdecznie witamy w Domkach nad Białką. Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie i sprawną organizację pobytu u nas. Regulamin ten znajdą Państwo również w Domku.

Administratorem serwisu & sprzedawcą jest : Dyskont Odzieżowy Julian Babula z siedzibą w Mielcu przy ul. Pułaskiego 2A wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP 8172065923 Regon 180281522  . Numer  tel. +48 730 005 566, e-mail: biuro@domkinadbialka.pl

POBYT I OPŁATY DODATKOWE

• Wręczenie kluczy do domku Wynajmującemu nastąpi po zameldowaniu oraz uregulowaniu ewentualnych dopłat (gotówką).
• Właściciel zastrzega sobie prawo do poboru kaucji zwrotnej w wysokości 500 zł.
• Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 23:00 – 7:00.
• W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
• Wynajmujący zobowiązani są utrzymania czystości w domku, a w dniu wyjazdu do uprzątnięcia odpadów, pozostawienia umytych naczyń i sprzętów kuchennych. W innym przypadku Wynajmujący dobrowolnie uiści opłatę za sprzątanie domku w wysokości 250 pln lub kwota ta zostanie potrącona mu z kaucji.
• Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w obecności właściciela lub osoby upoważnionej. Proszę o wcześniejsze zgłaszanie Właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
• Za zgubienie klucza od domku – opłata 50 zł.
• Opłata miejscowa, klimatyczna – 2 zł za osobę za jeden dzień pobytu.
• Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, Internetu, telewizji.
• W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), należy się liczyć z dodatkową jednorazową opłatą manipulacyjną w wysokości 1000 zł.
• W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
• Do dyspozycji dzieci jest plac zabaw ale przebywanie na nim może odbywać się tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci.

• Zezwala się Wynajmującym na parkowanie ich samochodów na terenie obiektu. Parking na terenie domków jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenia tych pojazdów oraz pozostawionego w nich mienia.
• Nie bierzemy odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Wynajmujących w domku.
• Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na ich koszt.
• Każdorazowo Wynajmujący opuszczający domek, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć urządzenia elektryczne, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi.

WYPOSAŻENIE

• Brak uwag ze strony Wynajmującego co do jakichkolwiek uszkodzeń w domku lub stanu czystości w ciągu 2 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu.
• Wynajmujący jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domu. O powstałych szkodach należy zawiadomić Właściciela. Za powstałe z winy Wynajmującego szkody lub braki w wyposażeniu domu, Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
• Zabrania się samodzielnych napraw i modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domu.
• Zabroniona jest zamiana domków między Wynajmującymi, przesuwanie lub przenoszenie mebli, zamiana naczyń oraz innego wyposażenia domków.
• Zakaz używania w domku otwartego ognia (tj. świeczki, lampki naftowe , gazowe itp.)
• Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych lub jakichkolwiek innych nie stanowiących wyposażenia domku.

KOMINEK, GRILL, PALENISKO

Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy bezwzględnie przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej.
• Podczas użytkowania kominka należy zachować szczególną ostrożność. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczne utrzymanie ognia w palenisku oraz zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności wobec użytkowników – szczególnie dzieci! Do pierwszego użytku zapewniamy bezpłatnie określoną partię drewna .Nie zapewniamy drewna do ciągłego palenia w kominku. Istnieje możliwość dokupienia drewna u Właściciela.

Głównym źródłem ogrzewania domków jest energia elektryczna.
Korzystając z kominka należy przestrzegać następujących zasad:
a) nie dopuszczać do nadmiernego nagrzania się kominka,
b) nie pozostawiać ognia w kominku na noc,
c) nie pozostawić ognia w kominku w przypadku wyjścia w domku,
d) wszystkie drzwiczki w kominku muszą być dokładnie zamknięte,
e) dozwolone jest używanie opału tylko w formie drewna lub brykietu zakupionego od Właściciela (spalanie śmieci itp. jest zabronione),
f) użytkowanie kominka jest dozwolone wyłącznie przez osoby dorosłe.
• Użytkowanie grilla oraz rozpalanie ogniska dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
• Użytkownicy paleniska, grilla i kominka zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu czy paleniu. Węgiel drzewny i brykiet do grilla Goście organizują sobie we własnym zakresie.

PŁATNOŚCI ONLINE

 • Płatności online za rezerwację pobytu w naszych domkach można dokonać za pośrednictwem bramki płatniczej tpay.
 • Przy dokonywaniu płatności za pomocą bramki tpay, Klient jest przenoszony na stronę internetową operatora płatności, gdzie dokonuje transakcji.
 • Domki nad Białką nie przechowują danych Klientów związanych z transakcjami dokonywanymi za pośrednictwem bramki tpay.
 • Domki nad Białką nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne wynikłe z korzystania z bramki tpay. W przypadku problemów technicznych, Klient powinien skontaktować się z obsługą bramki tpay.
 • Domki nad Białką zapewniają ochronę prywatności Klientów oraz przestrzegają przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Domki nad Białką gromadzą i przetwarzają dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz w celu realizacji rezerwacji pobytu.
 • Domki nad Białką wykorzystują dane osobowe Klientów wyłącznie w celach związanych z realizacją rezerwacji, nie udostępniając ich innym podmiotom bez zgody Klienta.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia. W celu skorzystania z tych praw, należy skontaktować się z Domkami nad Białką.
 • Płatności za pobyt w Domkach nad Białką należy dokonać w pełnej wysokości przed przyjazdem. W przypadku rezygnacji z pobytu, zwrócony zostanie tylko koszt pobytu minus opłata za pierwszą dobę.
 • W przypadku braku możliwości dokonania płatności przez bramkę tpay, Klient może skontaktować się z Domkami nad Białką w celu uzgodnienia alternatywnych metod płatności.
 • Korzystanie z usług Domków nad Białką i dokonywanie płatności za pośrednictwem bramki tpay oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

INFORMACJE TECHNICZNE

 • Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych, obejmujących:
  • urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny,
  • oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej,
  • łącze internetowe,
  • aktywne konto poczty e-mail.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 

I. DEFINICJE

 • W związku z tym, że niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowi załącznik do regulaminu Pensjonatu pod adresem www.domkinadbialka.pl – wszelkie pojęcie, używane na gruncie niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane na gruncie regulaminu Sklepu.
 • Niezależnie o powyższego, poniższym terminom na gruncie niniejszego regulaminu nadaje się następujące znaczenie:
  • Serwis, Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.domkinadbialka.pl
  • Usługodawca – Administratorem serwisu & sprzedawcą jest : Dyskont Odzieżowy Julian Babula z siedzibą w Mielcu przy ul. Pułaskiego 2A wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP 8172065923 Regon 180281522  . Numer  tel. +48 730 005 566, e-mail: biuro@domkinadbialka.pl
  • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.
 • Niniejszy regulamin, przyjęty zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) określa zasady, na jakich Usługodawca realizuje Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Sklepu.

II. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Usługodawca udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu możliwość nieodpłatnego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), o których mowa poniżej:

 • Konto klienta – na stronach serwisu www.domkinadbialka.pl Użytkownik ma możliwość rejestracji Konta klienta. Rejestracja konta nie jest konieczna dla rezerwacji zakupów.
  W celu rejestracji Konta klienta Użytkownik zobowiązany jest:
  • wypełnić formularz rejestracji, w tym podać aktywny adres e-mail oraz nadać hasło zaakceptować Regulamin sklepu z Polityką Prywatności
  Użytkownik może podać również inne dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. Podanie tych danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak ułatwia i przyspiesza zakupy w Sklepie internetowym. Użytkownik w każdym czasie może usunąć Konto klienta. W celu usunięcia Konta klienta należy wysłać wiadomość z adresu e-mail do niego przypisanego, na adres elektroniczny Sklepu biuro@domkinadbialka.pl z żądaniem usunięcia konta. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia Konta klienta, zostanie ono usunięte niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po realizacji aktywnych zamówień złożonych przez Użytkownika w Sklepie internetowym.
 • Udostępnienie strony WWW.
  Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu wyświetlania zawartości strony www.domkinadbialka.pl oraz wszystkich podstron znajdujących się w ramach tego adresu internetowego.

III. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Zawarcie umów o świadczenie usług, o których mowa w §2, następuje poprzez zgłoszenie przez Użytkownika stosownego, indywidualnego żądania przekazu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej – co może nastąpić:
  • w przypadkach wskazanych w §2 ust. 1, 3, 4 i 5 powyżej – poprzez uzupełnienie i zatwierdzenie stosownego formularza w obrębie Serwisu (dot. kolejno: rejestracji Konta, przesłanie wiadomości Usługodawcy);
  • w przypadku wskazanym w §2 ust. 6 powyżej – poprzez otwarcie witryny Serwisu.
 • Umowy wskazane w ust. 1 ulegają rozwiązaniu po ich całkowitym wykonaniu, a w przypadku usług o charakterze ciągłym (tj. usługi „Konto klienta”) – poprzez wypowiedzenie przez jedną ze Stron w każdym czasie. Stosowne oświadczenie (stanowiące żądanie usunięcia Konta) może zostać przesłane Usługodawcy przez Użytkownika pocztą elektroniczną, na adres biuro@domkinadbialka.pl

IV. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych, obejmujących:
  • urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny,
  • oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej,
  • łącze internetowe,
  • aktywne konto poczty e-mail.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, PRAWA AUTORSKIE

 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści:
  • Powodujących zakłócenie pracy systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
  • Bezprawnych, niezgodnych powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym treści naruszających dobra osobiste osób trzecich bądź naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne i dobre obyczaje.
 • Usługodawca usuwa treści bezprawne zamieszczone przez Użytkownika w ramach Serwisu internetowego.
 • Usługodawca świadczy usługi zgodnie z niniejszym regulaminem.
 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług zgodnie z niniejszym regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Uczestnik, który w związku z korzystaniem z usług umieszcza w Serwisie treści – udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej do korzystania z przedmiotowych treści z chwilą ich przesłania – na czas nieokreślony, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. Licencja obejmuje wszelkie pola eksploatacji, istniejące w chwili jej udzielenia, w tym zwłaszcza: utrwalanie lub zwielokrotnianie za pomocą dowolnej techniki, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie (w tym zwłaszcza przez Internet), dokonywania zmian lub modyfikacji (w szczególności w formie grafik lub zestawień) itd. Usługodawca uprawniony jest w szczególności do zamieszczenia utworów w obrębie prowadzonych serwisów internetowych, materiałów promocyjnych itd.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Reklamacje odnoszące się do Usług świadczonych drogą elektroniczną można składać:
  • w formie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy biuro@domkinadbialka.pl
  • w formie pisemnej na adres: Dyskont Odzieżowy Julian Babula, ul. Pułaskiego 2A, 39-300 Mielec
 • Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Usługodawcę.